GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR!

GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR!

 

Malumunuz olduğu üzere, İçişleri Bakanlığı’nın 20.08.2021 tarihli, E-89780865-153-13441 sayılı ve “Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu” konulu genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile İçişleri Bakanlığı aleyhine 01/09/2021 tarihinde Danıştay’da davamızı açtık.

 

Dava dilekçemizde, iptal davasının konusunu oluşturan İçişleri Bakanlığı genelgesinin açıkça hukuka aykırı olduğu, genelgenin içeriğini oluşturan zorunlu PCR test ve aşı uygulamasının 06/09/2021 tarihi itibariyle başlaması halinde milyonlarca vatandaşımızın telafisi imkânsız maddi ve manevi zarara duçar olacağı, hukuka aykırılığı apaçık şekilde ortada olan genelgenin uygulanmakla etkisini yitirecek bir genelge olduğu gerekçeleriyle davalı idarenin savunması alınmadan ve ivedilikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesi özellikle ve ısrarla talep edilmiştir. Fakat buna rağmen mahkeme, yürütmenin durdurulmasına yönelik talebimizin değerlendirilmesini davalı idarenin savunması alındıktan sonraya bırakmıştır.

 

Gelinen nokta itibariyle davalı İçişleri Bakanlığı 2021/Ekim ayında davaya cevap vermesine ve aradan neredeyse üç ay geçmesine rağmen yürütmenin durdurulması talebimizle ilgili ne yazık ki olumlu yahut olumsuz bir karar verilememiştir. Büyük bir üzüntü ile ifade etmek isteriz ki, yüksek mahkeme, Türk hukukunun ağır aksak işlediğine yönelik getirilen eleştirilerin ne denli haklı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. “Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da geciken adalet zulüm getirir.”, “Adalet, mülkün temelidir." düsturu ile bizlere miras bırakılan bu topraklarda büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini hatırlatmakta fayda görüyoruz.

 

Ayrıca yüksek mahkeme vereceği kararla Türkiye’nin ilk etapta kanun devletinden kararname devletine; daha sonra kararname devletinden genelge devletine dönüştüğüne yönelik genel kabul ve eleştirilerle ilgili kanaatini de serdetmiş olacaktır. 

 

“NEREDEN NEREYE GELDİ TÜRKİYE?”

2020 yılı verileri daha önce paylaşılan Dünya Adalet Projesi’nin 2021 yılı raporu yayınlanmıştır[1]. Daha önce 128 ülkeyi kapsayan 130.000 fazla hane halkına ulaşılmak ve 4.000 hukukçuyla iş birliği yapılmak suretiyle tanzim edilen rapor bu yıl, 139 ülkeyi kapsayacak şekilde 138.000 hane halkına ulaşılmak ve 4.200 hukukçuyla iş birliği yapılmak suretiyle tanzim edilmiştir. Bir başka ifade ile çalışmanın konusu yer, kişi ve kapsam itibariyle genişletilmiştir.

 

2020 raporuna göre Devlet Yetkileri Kısıtlamaları Bakımından (Bu faktörde, ülkeyi yönetenlerin yasalara ne denli bağlı olduğu tetkik edilerek sorumluluk ve yetki dengesi ölçülmektedir.) 128 ülke arasında 124. sırada iken; 2021 yılı raporuna göre 139 ülke arasında 134. sıradayız.

 

2020 raporuna göre Yolsuzluğun Olmaması/Olması Bakımından (Bu faktörde, rüşvetin olup olmadığı kamu veya özel kaynakların uygun kullanılıp kullanılmadığı tetkik edilmektedir.) 128 ülke arasında 60. sırada iken; 2021 yılı raporuna göre 139 ülke arasında 69. sıradayız.

 

2020 raporuna göre Şeffaf Yönetim Bakımından (Bu faktörde, temel kanunların ve yasal haklarla ilgili bilgilerin kamuoyuna açıklanıp açıklanmadığı ölçülerek yayınlanan bilgilerin kalitesi değerlendirilmektedir.) 128 ülke arasında 97.sırada iken; 2021 yılı raporuna göre 139 ülke arasında 107. sıradayız.

 

2020 raporuna göre Temel Haklar Bakımından (Bu faktörde, ulusal ve uluslararası temel haklara saygı duyulup duyulmadığı tetkik edilmektedir.) 128 ülke arasında 123. sırada iken; 2021 yılı raporuna göre 139 ülke arasında 133. sıradayız.

 

2020 raporuna göre Düzen ve Güvenlik Bakımından (Bu faktörde, kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilmektedir.)128 ülke arasında 77. sırada iken; 2021 yılı raporuna göre 139 ülke arasında 83. sıradayız.

 

2020 raporuna göre Yasal Yaptırımlar Bakımından (Bu faktörde, yaptırımların ne derecede adil ve etkili olduğu değerlendirilmektedir.) 128 ülke arasında 110. sırada iken; 2021 yılı raporuna göre 139 ülke arasında 119. sıradayız.

 

2020 raporuna göre Medeni Yargı Bakımından (Bu faktörde, sıradan insanların mağduriyetlerini sivil adalet sistemi yoluyla barışçıl ve etkili bir şekilde çözüp çözemeyecekleri, medeni adalet sistemlerinin erişilebilir olup olmadığını ve ayrıca ayrımcılık, yolsuzluk ve uygunsuzluk olup olmadığı değerlendirilmektedir.) 128 ülke arasında 103. sırada iken; 2021 yılı raporuna göre 139 ülke arasında 113. sıradayız.

 

2020 raporuna göre Ceza Adaleti Bakımından (Bu faktörde, ceza adaletinin mağduriyetleri gidermeye elverişli olup olmadığı değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.) 128 ülke arasında 85. sırada iken; 2021 yılı raporuna göre 139 ülke arasında 103. sıradayız.

 

Tüm bu ortalamalar nazara alındığında Hukukun Üstünlüğü Bakımından 139 ülke arasında 117. sıradayız.

 

Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizin önünde konumlanan Mali ve Sudan’ı tebrik ediyor; hemen arkamızda konumlanan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine, Mozambik ve Nijerya’ya başarılar diliyoruz.

 

Köz olmuş ümitlerimizin yeniden yeşermesi, aydınlık ve müreffeh bir Türkiye’de, Yeniden Refah iktidarında buluşmak dileğiyle…

 

 

Av. Abdülkadir Yılmaz

MKYK Üyesi[1] Raporu incelemek için bkz. https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-INDEX-21.pdf

Yayın Tarihi: 10 Ocak 2022 | Yayın Saati: 15:50:32